:: User Login Manager
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
:: ข้อมูลสารสนเทศ
:: ทำเนียบผู้บริหาร
:: ทำเนียบศึกษานิเทศก์
:: กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ
:: Best practice
:: ติดตาม คุณภาพภายในสถานศึกษา
:: การดำเนินการสอบ ONET, NT 54
:: ข้อมูล O-net, NT, LAS
:: โครงการบ้านคุณธรรม
:: ระบบเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
:: ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2555
:: ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556
:: เอกสารจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
:: ระบบวุฒิบัตรออนไลน์
:: กระดานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
:: ลงนามเยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 

 

:: งานธุรการ
:: พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
:: วัดและประเมินผลการศึกษา
:: ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯ
:: ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ
:: นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
:: เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
:: Download เอกสาร
:: English Zone
:: มุมภาษาไทย
:: สพฐ.
:: ก.ค.ศ.
:: คุรุสภา
:: สกสค.
:: กระทรวงศึกษาธิการ
:: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
:: สมศ.
:: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สป.
:: เครือข่ายการนิเทศ

 

 

 

.::สถิติผู้เข้าชม .::

 
หน้าหลัก    ลงทะเบียนสมาชิก    ติดต่อเรา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน !
 
 
 
   

ค้นหา
 
คำค้น
 
การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  เปิดแล้ว 2,536 | แสดงความคิดเห็น : 0

การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

ผู้วิจัย  ดร.อภิชัย  กรมเมือง

บทคัดย่อ

 
                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยดำเนินการวิจัย เป็น 4 ขั้นตอนคือ  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษากรอบสาระ เพื่อประกอบการสร้างรูปแบบ ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบ การดำเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งให้มี               การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้จากผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ ทดลองใช้รูปแบบในโรงเรียนสังกัดสำนักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต จำนวน 339 โรงเรียน ขั้นตอนที่ 4 ประเมินรูปแบบการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง          การเรียนจากผู้ปฏิบัติจริงในระดับโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทดลองใช้รูปแบบประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา ประธานศูนย์เครือข่าย   ผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณ์
  
                      1. รูปแบบการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 มีโครงสร้างและองค์ประกอบที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันดังนี้
                            1.1 มีวัตถุประสงค์ของรูปแบบที่ชัดเจน
                            1.2 อาศัยหลักบุคลากรมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  หลักความมีเอกภาพ              ในนโยบาย และหลักการกระจายอำนาจ
                            1.3 ใช้กระบวนการดำเนินงานตามภารกิจ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยการกำหนดนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ การสร้างเครือข่ายคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การกำหนดมาตรฐานคุณภาพโรงเรียน และมาตรฐานคุณภาพผู้บริหาร 2) ด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล โดย การพัฒนาครู   การพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรลงสู่ชั้นเรียน การคัดกรองและแก้ปัญหาผู้เรียน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการส่งเสริมความสามารถผู้เรียน 3) ด้านการนิเทศ โดยกำหนดโครงสร้างเครือข่ายการนิเทศ ประเด็นการนิเทศ  มีการใช้กระบวนการนิเทศต่อเนื่อง วิธีการนิเทศหลากหลาย และการนิเทศภายในโรงเรียนที่เข้มแข็ง 
                            1.4 ความสำเร็จในการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาวะผู้นำของประธานศูนย์เครือข่าย คณะกรรมการเครือข่าย    ความตระหนัก ความกระตือรือร้น  ความมุ่งมั่นในการที่จะทำงานให้สำเร็จของครู ผู้บริหาร บุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ  มีการเอาใจใส่ดูแลนักเรียนและแก้ปัญหาอย่างสม่ำเสมอ อาศัยการมี ส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   รวมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกำหนด นโยบาย และให้แนวปฏิบัติในการดำเนินงานที่ชัดเจน
                2. ผลการประเมินรูปแบบการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 2   ปรากฏว่า  รูปแบบการดำเนินงาน        เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์มากที่สุด ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนด   ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   และผลทดสอบระดับชาติเพื่อประกันคุณภาพภายใน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 2  หลังทดลองใช้รูปแบบ ปีการศึกษา 2553 สูงกว่าปีการศึกษา 2552  และยังเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่จะนำรูปแบบไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรกำหนดต่อไป
 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.รอ. 2
Web Design By   .::  ศน.มิญช์มนัส  สลางสิงห์ & ครูมานิส  สลางสิงห์ .::

 

หน้าจอที่เหมาะสมคือ 1024 x 768 px. Internet Explorer 7